Doprava

Doprava je jeden z nástrojů zajišťující svobodu všem občanům České země. Nejde pouze o svobodné cestování, ale jedná se převážně o nástroj pro volný obchodní trh. Železniční doprava, silniční doprava, vodní doprava a letecká doprava je základní výčet spravovaného portfolia ministerstvem dopravy. Ohledně dopravy není co měnit až na některé výjimky, kde by proběhly úpravy a dodatky. Víceméně se změny v dopravě různě proplétají například s obranou státu, nebo právem a justicí. Každopádně doprava není jen o svobodě cestovního ruchu, ale i o bezpečnosti. 

V prvé řadě by z naší strany proběhla úprava několika dopravních předpisů, které by zlepšili takřka dokonalý dopravní systém.  Doživotní renty k důchodu pro profesionální řidiče si můžete samostatně přečíst zde

První změnou bychom upravili dopravní předpis o kruhových objezdech. Dnešní pravidlo hovoří o pravidlu pravé ruky a o přednosti v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu. Dále pravidlo určuje, že znamení o změně směru jízdy se na kruhovém objezdu uplatňuje pouze při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného a při opouštění kruhového objezdu. Naše úprava by byla jednoduchá. Blikalo by se při jízdě po kruhovém objezdu, i když se jízda po něm považuje za přímou jízdu. Každý řidič musí být svojí jízdou přehledný pro ostatní účastníky provozu. Toto pravidlo by znamenalo pro 100% řidičů přehlednost na kruhových objezdech. V praxi by řidič po vjezdu na kruhový objezd blikal doleva, a to až do situace, kde mine poslední výjezd před svým výjezdem z kruhového objezdu. Tam by započal blikat pravým blinkrem, čímž by všem vozidlům dal najevo změnu směru jízdy. Tato modelová situace by se nevztahovala na řidiče vjíždějící na kruhový objezd, kteří kruhový objezd opouští prvním výjezdem. Tito řidiči by pravý blinkr používali již při vjezdu na kruhový objezd, průjezd a výjezd. Pravidlo povinnosti blikat při jízdě po kruhovém objezdu vlevo, by se uplatnilo u kruhových objezdů, které jsou menší jak 300 metrů. Tvrdíme, že kruhový objezd je hlavní silnice s několika křižovatkami. Tento systém bez problémů funguje ve Francii a Anglii.

Úprava všech železničních přejezdů v naší zemi je téma, které by bylo záhodno řešit. Nalezli jsme způsob, jak vytvořit bezpečnější přejezdy. Každý železniční přejezd v České republice by byl vybaven číselným displejem, na kterém by se zobrazoval časový odpočet do projetí vlaku. Tímto krokem by se zamezilo spousta dopravním nehodám a hlavně by řidiči měli velmi dobrý přehled na méně frekventovaných přejezdech bez signalizačního zařízení. Počítadlo následného projetí vlaku by se spouštělo ihned po projetí vlaku. Zpoždění vlaků by se automaticky přenášelo na konkrétní přejezdy a taktéž by se zobrazovaly časomíry vypravených vlaků mimo jízdní řád. Financování a návratnost tohoto systému je zajištěna pouze na frekventovaných železničních přejezdech. Určitě se nejedná o 100% bezpečnost, ale jsme toho názoru, že zná-li řidič situaci na železničním přejezdu předem, tak by neměl riskovat. Bohužel vždy půjde o rozhodnutí každého řidiče, což se pokusíme změnit jiným zákonem. Existuje řada názorů, že bezpečný železniční  přejezd je žádný železniční přejezd. Bohužel to je tak nákladná investice, že bychom se nedoplatili. A hlavně velmi dlouhodobá. I když by se vytvořili nadjezdy a podjezdy, tak bezpečnost na trati nebude 100%. Spousta nehod je i mimo železniční přejezd, díky nesprávnému přecházení apod. Naše varianta dá přehlednost na železničních přejezdech. Dokonce by vybrané železniční přejezdy obsahovali kameru, která by se přenášela do kabiny strojvůdce, který by viděl pohyb na železničním přejezdu, a to 900 metrů od přejezdu. Druhou variantou byla montáž vysunovacích retardérů, které by zamezili přejezdu vozidel.

Úprava by se dotkla i systému v kamionové dopravě. Jedna ze změn by se týkala skutečnosti, že by byly zrušeny zákony, které zakazují pohyb nákladních vozidel v den státních svátků a v nedělní den. Vede nás k tomu několik důvodů.

Ten první důvod je omezování osobní svobody. Přeci jen, jaký je rozdíl mezi řidičem osobního automobilu a řidičem nákladního automobilu? Žádný. Oba jsou občané České republiky a mají stejná práva, které nemůže omezit skutečnost pracovního zaměření. Také bychom rádi aby silnice byli bez kamionů, ale práva svobody musíme zajistit všem. Komunistické přežitky zde určitě nechceme. Stačí, že musí dodržovat dobu jízdy a odpočinku.

Druhý důvod je jeden z externích příjmů peněz do státní kasy, který státní kasu obohatí o několik stovek miliónů korun ročně. Jen si spočítejte sami, kolik kamionů denně projede přes mýtný systém. Dále si spočítejte, kolik neděl a státních svátků máme v roce. Následně vám vyjdou dny navíc, nad rámec běžného kalendářního roku, které přinesou více peněz z mýtného. Více peněz z načerpaných pohonných hmot. Větší finanční zisk ve firmách o + dní, kterými jsou neděle a svátky, protože o tyto dny se zkracují dodávky zboží přepravních společností. Jen díky státním svátkům a nedělím jsme prodloužili zisky jakoby za 14 měsíců. A další skutečností je plynulost na našich silnicích. Kamioňáci  již nebudou stát a čekat na pondělní ráno, čímž dopravu ucpou obrovským způsobem. Ani nebudou strategicky vyjíždět tak, aby nemuseli na státní svátky stát. (Určitě bychom lobovali u sousedních států, aby i oni zavedli stejný systém. Jsme si jisti, že samotný zákon zakazující jízdu nákladním vozidlům je protiústavní porušující lidská práva ve všech Evropských zemích. Nejspíše bychom uspěli i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde by výsledek byl závazný pro celou EU.

U kamionové přepravy bychom se celoevropsky snažili navíc prosadit změnu fungování systému digitálního tachografu. Změna by spočívala v tom, že:

1) vozidlo pohybující se do 20-ti km/h (popojíždění v koloně), by neubíral čas z 4:30 jízdy, respektive 9-10 hodin jízdy denně.

2) Zrušili bychom pauzy 24 hodin a ponechali bychom 9 hodinové pauzy denně. (Samotná pauza 9 hodin, respektive dnes 11 hodin je dostačující k odpočinku řidiče). Je osobní hodnotou každého řidiče a zaměstnavatele, zda budou využívat pracovní přesčasy. V běžném zaměstnání je to běžné, ba dokonce někteří lidé sami vyžadují přesčasy. Žádný zákon nesmí řídit pracovní dobu soukromým subjektům a jejich zaměstnancům. Žádný zaměstnavatel nesmí nutit své zaměstnance k přesčasům.   Toto právo náleží pouze na rozhodnutí zaměstnance. Opět by se mělo jednat o porušení Ústavních práv po celé Evropě. Abychom zachovali práva zaměstnanců a omezili diktaturu zaměstnavatelů, tak bychom 14 -ti denní pauzu 48 hodin, respektive 45 hodin ponechali. Je jasné, že musíme chránit zaměstnance před zaměstnavateli, a věřte, že tento nový systém, který by měl nahradit Aetr připravujeme.

3) Zrušili bychom týdenní a čtrnáctidenní maxima počtu hodin za volantem, kterých je 90. Jedná se o protiústavní zákon, který porušuje práva člověka a jeho svobody. Nechali bychom systém 14 dnů, kde musí proběhnout odpočinek 48/45 hodin. Zároveň bychom zkrácený odpočinek navýšili ze 2 týdně na 3 týdně. Přeci jen člověk žijící většinu týdne v autě, který vykonává pauzu v zahraničí chce vyjet k cíli co nejdříve. Avšak záleží na každém řidiči jak si jízdu naplánuje. Tímto dáváme prostor pro více vykonaných výkonů v jednom kalendářním týdnu. Avšak vše bude na rozhodnutí zaměstnance, nikoli zaměstnavatele. To opět bude vyřešeno v novém zákoně.

Příklad: V pondělí v 6:00 ráno řidič započne výkon, tak po  12 -ti dnech musí učinit pauzu 48/45 hodin. Tedy nejpozději v sobotu ráno v 5:59.   

Další úpravou by byl samotný provoz na pozemních komunikacích čímž bychom zajistili plynulost. Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla by kamiony mohli jezdit rychlostí 90 Km/h. Dále by byly vytipované úseky, které by byly řádně označeny novými dopravními značkami, oznamující zákaz předjíždění nákladních vozidel, kde v těchto úsecích by byla zvýšená rychlost osobních vozidel až na 160 Km/h. Na druhou stranu v úsecích kde bude povoleno předjíždění nákladních vozidel, budou mít nákladní vozidla přednost v jízdě, tak jako tramvaj. Je to logické a dle zákonitostí přírody. Zákaz předjíždění nákladních vozidel by byl u vozidel s hmotností nad 2.5t. Přesněji, pokud nákladní vozidlo signalizuje, že bude předjíždět, tak povinností osobního vozidla jedoucího v rychlém pruhu je přibrzdit. Přeci jen na 100 kilometrovém úseku přijet o minutu až tři minuty déle, jen proto, že řidič osobního vozidla dal přednost 5-ti nákladním vozidlům, není zase až taková ztráta. Nehledě na zvýšené rychlostní limity, které onen ztracený čas dostatečně vynahradí.

Další úpravou budou pravidla pro nákladní vozidla. Pokud jsou předjížděna jiným nákladním vozidlem, tak bude v povinnosti předjížděného vozidla zajistit rychlé předjetí. Žádné přetahování o 1-2 Km/h. Povinností předjížděného vozidla bude snížení rychlosti na 83-85 Km/h, a to platí i pro všechny kamiony jedoucí v jednom proudu. Rychlost 83-85 km/h bude povinná pro všechny řidiče jedoucí v pravém pruhu o minimálním počtu 3 vozidel. Samostatná vozidla budou moct jet 90 km/h. Nově by bylo definováno co je bráno jako proud vozidel. Mimo jiného by se za proud vozidel považovala jízda minimálně 3 nákladních vozidel jedoucí dlouhodobě za sebou s rozestupy 1,5 délky kamionu. To znamená, že zařadíli se předjíždějící vozidlo do jedoucího proudu, vozidlo není považováno za součást jedoucího proudu.

Rozestupy mezi jednotlivými kamiony je 1-1,5 délky kamionu. Je to z důvodu plynulého zařazení rychle jedoucího nákladního vozidla, případně zipové metody, kde se vozidla řadí do jednoho proudu vozidel. Pravidlo by při zipové metodě mělo znít, 1 kamion, 2-3 osobní vozidla, 1 kamion, 2-3 osobní vozidla. Případně 1 kamion, 1 kamion.

Nedodržení oněch zákazů předjíždění bude velmi vysoce trestáno. Jednalo by se o trestný čin pokusu o veřejné ohrožení. Našim základem je zrychlit provoz na pozemních komunikacích a vytvořit silnice bezpečnější. O těchto změnách budeme informovat všechny okolní státy a budeme dbát na to, aby sami zajistili informovanost spedičních firem, dopravců a běžných občanů. (Jsme si jisti, že přistoupí na náš nový systém taktéž).

Další změnou bude samotný provoz vozidel na silnicích o dvou jízdních pruzích v jednom směru mimo obec. Bude zakázáno jezdit v levém jízdním pruhu, pokud se nebude jednat o předjíždění vozidla nebo kolony vozidel. Každý bude mít v povinnosti se zařadit do pravého jízdního pruhu. Při předjíždění bude mít každý řidič v povinnosti dávat znamení levým blinkrem až do doby změny směru jízdy. Předjíždět se musí minimálně rychlostí, která je maximální povolenou rychlostí. To znamená, že při předjíždění mohu vyvinout libovolnou rychlost převyšující povolenou mez, a to až do svého zařazení. Nikdo však nesmí omezit či ohrozit vozidla před sebou, případně vozidla kam se předjíždějící vozidlo zařazuje.

V obci budou mít nákladní vozidla zákaz předjíždění všude tam, kde to upravuje zákazová značka. Pokud pojede osobní vozidlo v pravém pruhu pomaleji než je povolená mez, a bude na úseku kde je onen zákaz předjíždění nákladních vozidel, či zákaz jízdy nákladních vozidel v levém pruhu, bude mít toto vozidlo v povinnosti uvolnit provoz jedoucím nákladním vozidlům za ním. Buď najetím do levého jízdního pruhu, nebo odstavením vozidla. Nikdo nesmí omezovat plynulost provozu jen proto, že šetří pohonné hmoty, užívá si přírody, či samotné jízdy.

Další změnou do budoucna by byl systém černých skříněk, který by byl napojen na řídící jednotku motorového vozidla. Tento systém by nepřetržitě monitoroval celý chod vozidla v cca dvouminutové smyčce. Abyste plně pochopili náš úmysl. Kamery na vozidle monitorující všechny úhly okolo vozidla, kamery ve vozidle monitorující kokpit vozidla, a monitoring zvuku. Dále by se monitorovalo momentální nastavení vozidla, tedy v jaké poloze je volant, zda jsou zapnuta, či vypnuta světla, blinkry, klakson, spojka, brzdy a plyn. To vše by se automaticky nahrávalo na cca 1-2 minutovou stopu, kde by se vše ve smyčce automaticky přemazávalo novým a novým záznamem. V momentě jakékoli deformace vozidla, by se sepnulo jakési STOP, kde by se spustil další záznam momentálně dostupných čidel. Tento záznam by byl jednorázový, na dobu cca 60 minut. Automaticky by se při druhém stupni deformace karoserie spustilo rádiové volání 112, kde by mohl účastník nehody komunikovat s operátorem a případně si přivolat pomoc. Výhod je hned několik. Jednak systém neporušuje žádná osobní práva osob jedoucích ve vozidle. Policie v případě jakékoli dopravní nehody přistoupí s čtecím zařízením k vozidlu a záznamy si stáhne. Tedy dokazování je činěno ve velmi zrychleném průběhu, kde je velmi rychle odhalen viník dopravní nehody. Již žádné zdlouhavé působení na místě nehody, kde se zajišťují stopy, jako jsou brzdné dráhy apod. Policie má vše v záznamech, kde je schopna přesně definovat viníka, nebo příčinu nehody. Pojišťovny tento systém uvítají taktéž. Pokud jsme spáchali dopravní nehodu, tak jsme vinni a musíme nést následky. Takovýto systém by byl zákonem dán, pro povinnou výbavu u každého vozidla, což by bylo v povinnosti automobilek a přechod na tento systém by byl postupně aplikován.

Je třeba si uvědomit, že tento monitorovací systém nelze sledovat na dálku. To znamená, že nelze přenášet online přenos obrazu a zvuku. Tento systém je uzavřeným okruhem každého vozidla. V případě nehody se nahraná až dvouminutová stopáž uloží, včetně všech zapnutých, nebo použitých systémů ve vozidle a spustí se další nahrávání. Automaticky se spustí (podle deformace vozidla) tísňová linka a GPS polohy vozidla pokud si jej vlastník do vozu sám přidal. Poloha vozidla bude spustitelná pouze při deformaci vozidla souběžně při spuštění 60 minutového záznamu. Nelze tedy GPS polohu spustit dálkově ani pro účely Policie ČR, nebo národní bezpečnosti. Tato možnost nebude technicky ani možná. Dokonce zájem o systém černých skříněk je z naší strany velmi vysoký, protože se dá prodat automobilkám, pojišťovnám apod., kde společnost, která toto zařízení vyvine, bude částečně vlastněna státem. Tedy jedná se o nemalé finance do státního rozpočtu. Předběžná částka na tento systém a jedno vozidlo, vychází na cca 26.000 korun. Při velkovýrobě se částka výrazně změní směrem dolů, což si automobilky vyřeší samy. Nehledě na skutečnost, že lidé ve svých vozidlech podobné kamery mají, kvůli vybržďování apod.

Co ale možné bude, tak monitoring pohybu vozidel projíždějící hraničními přechody podle SPZ, což bude fungovat stejně jako je průjezd mýtnými bránami (dnes již satelitním systémem). Avšak to se jedná o úplně jiný systém než jsou černé skříňky. Tento systém monitoringu je uveden v sekci Obrana státu. Pokud chceme vymýtit kriminalitu, a nechceme, aby přes naší republiku jezdili nejen teroristi, ale i společensky nežádoucí lidé, tak obyčejným lidem, kteří chtějí žít v míru a bezpečí tento druh zásahu vadit nikdy nebude. Ba naopak. Systém Drozd, se nyní ukázal jako vnikající systém, při problematice coronaviru. A my bychom tento systém více zprofesionalizovali.

Přidání zákona o silničním provozu. Chtěli bychom do platných zákonů vnést jeden zákon, který si myslíme bude velice účinným nástrojem na líné řidiče. Z praxe vidíme jak jsou někteří řidiči líní blikat při změně směru jízdy. Mají fešácká auta a myslí si, že jejich postavení ve společnosti jim dovoluje být na silnicích králi.

Nový zákon by spočíval v tom, že Policie ČR, ale i městská policie může zastavit jakékoli vozidlo, které nedává znamení o změně směru jízdy, a to z důvodu technické závady vozidla. Dále bude v pravomoci Policie vozidlo na místě odstavit z důvodu technické závady, která jasně vykazuje, že vozidlo není technicky způsobilé provozu na pozemní komunikaci. Pokud vlastník, nebo provozovatel vozidla, případně řidič na místě prokáže, že blinkry na vozidle fungují, tak obdrží blokovou pokutu. Pokud bude takto přistižen 2x v jednom kalendářním roce (koluzní rok podle karty řidiče), tak mu bude odebrán řidičský průkaz a bude povinen do 30 -ti dnů projít 5 -ti hodinovou praxí v autoškole a speciálními testy s bodovým hodnocením, kde se rozhodne o vrácení řidičského průkazu. Pokud do 30 -ti dnů autoškolu neabsolvuje a nedostaví se na závěrečnou zkoušku (testy), bude muset absolvovat celou autoškolu znova, tak jako by řidičský průkaz nikdy nevlastnil.

Je třeba si uvědomit, že se jako stát musíme rozvíjet a pokud se chceme výrazně prosadit ve Světě, tak musíme být příkladem pro všechny státy. Již bylo dost rozhodování o nás bez nás. Je třeba ukázat všem, že Češi jsou národem velmi důležitým a zásadním při rozhodování o všeobecných pravidlech. A pokud budeme líní, tak si budeme škodit jen sami sobě. To platí i u lenosti při řízení. Přes 100 tisíc dopravních nehod jen za rok 2018 i 2019 jsou hrozná čísla.

Existuje spousta dalších vychytávek, které by nejen snížili počet vozidel ve městech, apod. Například znovuzavedení SPZ daných krajů by bylo fajn, ale zahýbalo by to státním rozpočtem. Proto si necháme zajít chuť. Avšak co by se dalo vyřešit je označení vozidel rezidentů Hl. města Prahy apod. Ale to si necháme na jindy, byť se něco již vytváří.

Co však nemůžeme dostat z hlavy je zákon pro nákladní vozidla o dodržování rozestupů. Je to protiprávní zákon, který porušuje lidská práva v samotné podstatě člověka. To necháme na jindy.

Pokud popřemýšlíte o našich změnách, tak dospějete k názoru, že by nynější politické strany toto nikdy neschválili. My ano. My se změn nebojíme. Je čas posunout se výrazně dála a neplácat se v neustálých problémech, který nahrazují jiné.

Rychlé menu