Místní rozvoj

Místní rozvoj se od listopadu roku 1989 velmi znatelně zefektivnil, jak při rozvoji regionů, tak při cestovním ruchu. Nicméně nemůžeme z hlavy dostat myšlenku, že se místní rozvoj spíše zaměřil na všeobecně společensky prospěšné akce a státní peněženku, než na rozvoj bytového zázemí pro jednotlivé občany, mimo posmrtného úložiště. Existují čtyři základní pravidla pro přežití a život každého člověka: Potraviny, voda, ošacení a bydlení. Ono bydlení je pro nás klíčové a zásadní pro naši osobní iniciativu v tomto odvětví. Od roku 1989 se systém nejen na výstavbu bytů, ale i přidělování bytů podstatně změnil. Za minulého režimu jste mohli obdržet byt díky svému zaměstnání, pořadníku, nebo kontaktům. Po sametové revoluci se tento fenomén zúžil pouze na pořadník. A dnes? Dnes existuje obálková metoda, kde funguje pravidlo nejbohatšího Čecha. Politika místního rozvoje s kooperací jiných ministerstev zapřičinila, že děti narozené dnes nebudou mít nárok na bydlení mimo systému obálkové metody. Pravdou je, že některé obce přidělují byty, jako tomu bylo v Karlových Varech, kde ročně přidělí cca 15 obecních bytů, které se uvolnili díky úmrtí uživatele. Jenže žadatelů bylo přes 2.000 a někteří mají podanou žádost již několik let. Bytová politika je pro nás nejzákladnějším směrem pro místní rozvoj. Kašleme na zahrádky, parky a výstavby architektonických slohů knihoven. Nejprve řešme nejzákladnější potřeby občanů, a následně se zabývejme rozvojem krajů a obcí po stránce, která funguje dnes. Jak k tomu přijdou lidé, kteří právě přešli v dospělé jedince, když je nastavený systém státu automaticky tlačí do horšího životního standardu vyvstalého z nájemních podmínek u soukromého vlastníka nemovitosti, oproti lidem, kteří nabyli majetky bez sebemenšího stresu, jen díky příznivé době? Jak může fungovat svobodná společnost, když z výplaty čtyřčlenná rodina zaplatí každý měsíc v průměru 9.000 korun na nájemném a službách, kde z průměrných 25-ti tisíc musí uhradit ošacení, dopravu, potraviny, a základní hygienické potřeby včetně doplňků jako jsou léky, školní potřeby a jiné?

Určitě jste pochopili, že prioritou pro nás je zajistit, aby každý občan České republiky měl vlastní bydlení. Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobý krok, který budeme muset nastavit postupnou implementací. Abychom vše nastavili správně, je třeba zajistit externí příjmy do státní kasy. Je třeba dořešit celý systém a pozměnit spousta mechanismů. Jedná se o velký krok pro naši zem. Nejde nám na rozum, proč začal stát privatizovat státní byty, a proč nahradil pořadník obálkovou metodou. Asi proto, že všechny demokratické země to mají takto nastavené. Je asi svobodnější, aby se člověk postaral o sebe sám. Jako kdyby každý měl otevřenou cestu k bohatství. Jako kdyby svoboda člověka a státu spočívala na skutečnosti, že majetek státu se přerozdělí mezi hrstku lidí, a ti ostatní mají smůlu. To nám nepřijde svobodné po stránce vnitřní svobody člověka. Stát který nic nebude vlastnit, bude chudý stát, který má několik bohatých občanů a většinu chudých zaměstnanců.

Je nesmírně důležité, aby obchody s chudobou byly navždy potlačeny. Nikdo nesmí parazitovat na nízkém životním standardu člověka. Pravá svoboda člověka nespočívá v těchto hodnotách, nýbrž ve společnosti, kde veškerá pravidla neupřednostňují jednu stranu před tou druhou. Svoboda člověka je dnes měřena výší finanční jistoty jednotlivce, což není transparentní systém, který by zajišťoval blahobyt celé společnosti.

Je třeba si uvědomit, že ať bohatý, nebo chudý, oba musí platit daně. Oba chtějí žít a vychovávat děti ve světě, kde se nebudou muset obávat o svůj majetek a život. Demokracie je nástroj ke svobodě, ale i nesvobodě každého člověka. Záleží na tom, která politická ideologie bude nastavovat systém státu. Když se podíváme na okolní demokratické státy, tak neexistuje ideální stát, který by zajišťoval prosperitu všech. Čím déle bude tento systém trvat, tím dříve dospějeme do stádia USA a Anglie. Tím poukazujeme, že USA a Anglie se dlouhodobostí demokracie vyvinuly do stádia nekontrolovatelnosti, čímž čelí teroristickým útokům, každodenním střelbám v ulicích apod. Nesmíme podporovat jednobarevný systém, který vytváří bohatý na úkor chudých. Tím nepřímo podporujeme kriminalitu, občanskou nedůvěru apod. Ať bohatí zůstanou bohatí, ale ať nebohatnou na úkor chudoby druhých. Je třeba postavit systém jinak, lépe a transparentně. A pokud zvýšíme životní standard všech lidí, bez rozdílu sociálního postavení, tak máme vytvořen základ pro svobodnější společnost. Lidé budou méně závislý na financích, což je důležitá hodnota pro celospolečenskou změnu.

Avšak bydlení není jedinou prioritou, kterou bychom chtěli prosadit. Ale bydlení je základ každé rodiny. Nechceme, aby se lidé uměle zadlužovali hypotečními úvěry, kde se tak stávají levnou pracovní silou. Žijí v neustálým stresu a časové tísni. Sám systém zajistil svojí nedokonalostí spousta nebonitních lidí, kteří nedosáhnou na hypoteční úvěr. Avšak, každá myšlenka se dá realizovat a nastavit tak, aby se podstatná změna nedotkla jiných významných společensky nastavených hodnot. A uměle podporovat bankovní systém případně pojišťovny nechceme.

Co tedy chceme učinit pro místní rozvoj:

  • Každý člověk musí mít státem garantované vlastní bydlení. (Nejedná se o jednoduchý krok. A nelze spustit bez dalších změn. Ale jedná se o zralou a reálnou myšlenku).
  • Je třeba dostat pod státní ochranu veškeré základní hodnoty člověka pro jeho přežití: pitná voda, potraviny, energie apod. (Nejedná se o jednoduchý úkol, avšak je řešitelný, byť finančně nákladný).
  • Chceme vytvořit systém, kde i nejchudší a neznámý člověk bez vzdělání bude moct přispět ke zlepšení evolučního procesu člověka. (Jednoduchý krok závislý na IT aplikaci. Víme, že mezi námi existuje spousta lidí, kteří jsou schopni vymyslet to, co fundovaní lidé nedokáží. Je třeba dát šanci všem lidem prosadit se. Nikoli ponechat systém na známostech, mediálních podporách a náhodě, jakou je: "být ve správný čas na správném místě")Investice a rozvoj Kardašovi škály pro všechny občany Světa. (Krok který je důležitý pro celou naší společnost a budoucnost. Krok který může sjednotit veškeré organizace zabývající se modernizací nejen v energetickém průmyslu, ale krok, který sjednotí nauku školství). Jedná se o jeden z prvních kroků naší účasti ve vládě.
  • Je třeba zajistit samostatnost obcí a měst v podobě alternativní energie. (Dlouhodobá implementace, ale někde a někdy začít musíme).

Je toho daleko více. Musíme vše strategicky naplánovat a postupně, případně společně s jinými produkty do společnosti implementovat. Je třeba zrušit spousta zákonů a předpisů, které podporují jednobarevnost, ztěžují život lidem apod. Jsme zajedno v jednoduchosti, digitalizaci a svobodnému přístupu k informacím pro každého. 

Co jsme nechali nakonec tak změnu stavebního zákona. Jsme přesvědčeni v tom, že územní plánování je nesmyslnost, které mělo kdysi zajistit jasná a přehledná pravidla pro stavební a jiné rozvojové řízení, přehlednost a efektivnost pro samotnou realizaci. Jenže opak se stal pravdou. My jakožto vláda zrušíme kompletně stavební zákon. Zrušíme územní plánování v té podobě jakým je dnes. A zrušíme kompletně pravidla spojená se stavebními povoleními a podobně a odebereme moc úřadům a obcím v té podobě jaká je dnes. Vše sloučíme pod jeden subjekt, což bude katastrální úřad.

Naše vize je jednoduchá. Obce budou vytvářet mapy územního plánování, ale pouze rozvodů vody, elektriky a plynu. Dále silnic, dálnic a mostů. Samozřejmostí jsou parky a státní instituce, včetně industriálních zón. Pak zde bude evidence záplavových oblastí. Novinkou bude nový stavební zákon, kde vlastník jakéhokoli pozemku, si bude moct postavit budovu k bydlení kdekoli na svém pozemku. A je úplně jedno zda se bude jednat o bažinu, vodu, louku, zahradu apod. Pokud mu dotčené orgány vysloví souhlas ke stavbě, což již nebude o sousedících vlastnických parcelách, protože řešit otázku morouse, který je zapšklý vůči všem lidem, který má rád samotu, není o svobodě člověka. Výjimkou bude přístupová cesta, která povede přes pozemky jiných vlastníků. Tam souhlas potřeba bude. Avšak pokud se bude jednat o státní, nebo obecní pozemky, tak nikoli.

Ve výsledku si postavíte rodinný domek kde budete chtít, kde budete muset přizpůsobit stavbu danému terénu a podloží. To bude mít vliv i na případné pojištění. Je riziko každého občana, když si postaví rodinný dům pod hrází, která se v budoucnu protrhne a on zahyne včetně své rodiny. Každý musí být uvědomělý a každý musí nést riziko spojené s umístěním stavby. Kdysi se stavělo bez jakýchkoli plánů a stavby stojí do dnes. Vaší povinností bude onu stavbu nahlásit úřadům, které ji zanesou do územního plánu. Stavba bude muset být zkolaudovaná, kde součástí kolaudačního řízení bude muset být i dokumentace o umístění stavby. Například dokumentace bude obsahovat rizika povodní apod. A je tedy logické, že osoba vydávající kolaudační rozhodnutí bude zohledňovat použití stavebních materiálů pro dané podloží.

Přijde nám hrozně nelogické, že ouřada rozhodne, že na konkrétním pozemku bude louka a za 20 let stavební parcela.

Na co však úřad vliv mít bude, tak na druh stavby. Nelze v zóně kde jsou nízkopodlažní baráčky postavit desetipatrové monstrum. Nebo hranatou betonovou bestii. Vše bude muset jít s okolním začleněním. Úřad však bude rozhodovat o industriální zóně. Avšak o konkrétní fabrice rozhodovat lid již nebude moct. O to se postará samotný nový Ústavní zákon, který zamezí stavbám, která by svojí činností omezovala práva osobní svobody jednotlivců.

Možná tato změna vypadá krkolomně, ale věřte, že se jedná o vyřešení celé stavební problematiky a stavebního řízení. Konec byrokracie a plutokracie.

Vážení příznivci Třetí cesty. Z těžkým srdcem jsem byl donucen z webových stránek stáhnout rozbor řešení daných problematik, a to z důvodu, že momentální politické garnitury chodí na tyto webové stránky a snaží se mé myšlenky realizovat. Pokud jde o samotnou realizaci, tak s tím nemám sebemenší problém, protože by celou tu práci udělali za mě, a já se mohl věnovat příjemnějším věcem. Jenže problém je v tom, že oni vezmou moji myšlenku a předělají ji ke své politické ideologii, čímž vznikne úplná spachtlanina, která nelze v praxi aplikovat. Narovinu řeknu, že politické hnutí ANO mi vzala nový volební zákon. Do dnešních dnů je ani nic takového nenapadlo a v momentě, kdy jiný o tom píše, tak kradou myšlenky. SPD Tomio Okamury také nejsou bez viny. Do dnešního dne v Poslanecké sněmovně navrhli a přes média veřejnosti sdělili minimálně 3 mé myšlenky a ideologie. Celkově mi garnitury vzali: Změna volebního zákona, Doživotní renta pro řidiče nákladních vozidel, zestátnění exekutorů apod. Kdyby alespoň znali detaily a kořen oné problematiky, (jakožto tvůrci ideologie), tak by ony ideologie bez problémů prosadili. Jenže oni jsou pouze plni myšlenek o tom, jak je vše špatné. Bez konkrétních řešení a provázanosti s jinými ideologiemi nelze změny reálně provést. Proto jakákoli ideologická myšlenka je v rukou ANO určena pouze k jejich profitu, a u SPD je automaticky odsouzena k záhubě. Děkuji za pochopení. 

Petr Fabián

Rychlé menu