neurčené

Vložte svůj text...

Věcí na změnu je mnoho, ale jedno bychom chtěli hodně upřednostnit. Jedná se o protikuřácký zákon, který by byl celospolečensky přijímán. Každý, ale absolutně každý rodič, ať je kuřák, či nekuřák si nepřejí, aby jejich děti začali kouřit. Náš návrh na celospolečenskou změnu spočívá v jednoduchém mechanismu, který jednou provždy skoncuje s kouřením v České republice. Každý kuřák by se na úřadě zaregistroval a byl by mu vydán elektronický průkaz kuřáka. Tento průkaz by byl s ochrannými prvky a umožňoval by vlastníkům průkazu nakupovat si cigarety pro osobní potřebu. Ten kdo průkaz nebude vlastnit, tak si cigarety již zakoupit nebude moct. Tím ochráníme mladou veřejnost a nekuřáky, a dále uspokojíme kuřáky a jejich potřeby. Jedná se o 3 generace kuřáků, kteří postupně vymizí. Tím zajistíme, že lidé si nebudou vytvářet závislost na tabákových výrobcích. Pašeráctví a jiné nezákoné prodeje je irelevantní argument, protože nebude existovat kupní síla, která by jejich aktivity podporovala. Švédsko do roku 2025 bude absolutně bez kuřáků. Nám to bude trvat o něco déle. 

Rádi bychom vytvořili z České republiky daňový ráj. Vše má svůj čas a jasně danou implementaci. Nejprve je třeba v naší zemi učinit pořádek. Nemůžeme vytvářet daňový ráj, pokud naši lidé strádají, jsou extrémně zadlužený, nemají kde bydlet apod. Daňový ráj by nejenže přilákal zahraniční investory, ale naše země by se stala velmi vyhledávanou destinací pro spousta podnikatelů. Myslíme si, že pouhým zákonem, který zajistí bydlení každému občanu a změnou exekučního zákona, se situace lidí rapidně změní. Ale jak bylo řečeno, je třeba učinit několik potřebných kroků, bez kterých by samotný daňový ráj, byl pouhým drahým pokusem o lepší život. 


Problematika Evropské Unie. Ideologie Evropské Unie, když jsme vstupovali byla fantastická, a pro spousta občanů je fantastická i dnes, kdy je v platnosti Lisabonská smlouva, která nám sebrala právo veta. Jenže dá nám každý za pravdu, tak vše je o informacích. A pokud informace nemáme, nebo vnímáme informace jen z jedné strany, tak náš názor je subjektivní. Pak tedy vyvstává otázka, zda je lepší žít v iluzi, že je vše v nejlepším pořádku a to i s tím rizikem, že občas se něco jen přitvrdí, protože od našeho vstupu do EU se ani jeden zákon netýkal zmírnění čehokoli. To jsou jen samá pravidla a nařízení. V momentě kdy by se snížil náš státní dluh, tak bychom mohli zauvažovat nad větším tlakem na Evropskou Unii. Evropská Unie by neměla být vůbec o penězích. Pokud bychom jednotně sebrali Evropské Unii veškeré finanční aktivity, které všechny členské státy jen finančně poškozují, tak by směr EU byl zaměřen směrem ku prospěchu lidí.

Postavíme-li EU na úroveň Ústavního soudu a přidáme-li některé prvky z našich ministerstev, tak by Evropská Unie byla ku prospěchu lidí v členských státech. Jsme pro změnu pravidel v EU, které budou ku prospěchu nás všech.

A jak by vypadala změna systému podle Třetí cesty v konkrétních projektech?

Představujeme vám dva projekty, které jsou prioritou u většiny obyvatel v ČR.

Nejprve je třeba si uvědomit, že námi výše uvedené cíle nejdou implementovat do systému ihned. Je třeba celý systém postupně upravit. Nastavit priority u všech projektů, které občany dlouhodobě poškozují. Prvními jsou exekuce a vlastní bydlení. 

Jako úplně to první, co chceme, je zvýšení životního standardu všech občanů tím, že do Ústavy ČR vložíme větu, která zajistí a bude garantovat, že každý občan České republiky bude mít nárok na vlastní bydlení.

Jak by to fungovalo v praxi a jak by se ona změna projevila v dnešním nastaveném systému? Každý občan by v 18 -ti letech obdržel vlastní byt, 1+1, nebo 1+kk. Každý by mohl podat žádost o odklad přijetí bytu díky škole, nebo dosavadního bydlení u rodičů. Byt by byl v jeho osobním vlastnictví, který ve 40% spoluvlastní stát. Předkupní právo by měl tedy pouze stát. Cena bytu by byla pevně stanovená, nezávislá na lokalitě. Pokud by se do jednoho většího bytu chtěli stěhovat 2 osoby, jejich jeden nový byt by se vyměnil za jejich 2 menší. (Lze předpokládat, že mladí lidé by měli daleko větší tendenci se více poznat, než se k sobě nastěhují, tím by se předcházelo zbytečným rozchodům). Existuje varianta prodeje obou bytů státu a zakoupení jednoho společného většího podle rozdílu metrů čtverečních. 2x 1+1 = 1x 2+1. Pokud by onen pár požadoval větší byt 3+1, nebo 4+1 (počítají i s dětmi), museli by doplatit rozdíl podle tabulek. Byty by se daly směňovat včetně doplatků apod. Byty by byly pod správou sdružení nájemníků apod. Lidé by se mohli uvázat hypotečním úvěrem na luxusní byt, rodinný dům, chatu, apod. a finance za prodej bytu státu by mohli použít na hypoteční úvěr.

A proč to takto chceme? Nelíbí se nám, že člověk musí celý život pracovat, aby si vydělal na důchod, kterého se ani nemusí dožít. Člověk pro vlastní přežití potřebuje vodu, potraviny, ošacení a bydlení. Bohužel pokud nemá bohaté rodinné zázemí, tak na bydlení si z výplaty neušetří a jediný způsob je hypoteční úvěr, tedy úvazek na 20 - 35let, čímž se stává levnou pracovní silou. Člověk státu odvádí pravidelně nemalé finance prostřednictvím daní, kde stát finance používá na jiné hodnoty, které člověka skoro v ničem nepodporují, a přímo demotivují v úhradě daní.

Co by se tím získalo? Vyřešila by se otázka chudoby, obchodu s chudobou a zvýšil by se životní standard každého občana České republiky. Ušetřilo by se každoročně několik desítek miliard korun, které stát nesmyslně poskytuje na sociální věci. Příspěvky na bydlení, chod azylových domů, hospodářská kriminalita, přenášení výrobních celků do lokalit s levnou pracovní silou aj., to vše by mávnutím proutku zaniklo. Dokonce by lidé začali vnímat stát a povinné daně jako potřebnou a efektivní smysluplnou hodnotu. Stát se musí umět postarat o každého člověka a dát mu šanci na život. Finančně na tom budeme jako stát (celek) daleko lépe, než je tomu dnes. Tímto krokem jsme vytvořili projekt, kde jsou pravicové i levicové prvky v jasné synergii. Uzákoněním takovéhoto zákona, každý náš volič zajistí budoucnost svým dětem a svým vnoučatům.

Dnes máme vyřešenou i problematiku pozemků. Jsou to jednoduché kroky, které stát učinit může. Jenže na to si musíme počkat, až budeme ve vládě. Tam se nám otevřou veškeré informace, které potřebujeme k dokončení projektu bydlení.


Jako druhou prioritní změnu chceme věnovat Exekucím a jejich nastavenému systému. Změna by spočívala v tom, že jediné navýšení dluhu by bylo možné o státem danou úrokovou sazbu. Vše ostatní by muselo jít k tíži věřitele (oprávněného)!

Jak by to fungovalo v praxi a jak by se ona změna projevila v dnešním nastaveném systému? Nejprve je třeba pochopit, jak funguje systém, kde vám dáme příklad na bankovním produktu a investici do čehokoli. Pokud jsem investor a investuji do (podnikatelského záměru, akcií, komodit, investičních fondů trhu apod.), tak musím mít jistotu jednak v návratnosti financí s nějakým ziskem a jednak že o své finance nepřijdu. Proto si každý investor prověřuje onen subjekt, kam finance vkládá různými mechanismy. Due diligence počínaje a bankovním a nebankovním skóringem (scoringem) konče. Když i přes veškeré své prověrky o své investice přijde, tak je vše bráno jako jeho pro-investice, kde on špatně investoval, a proto se musí smířit s tím, že o své finance nenávratně přišel. Proč by bankovní produkty měli být výjimkou? Co je na jejich produktech jiného? Banka investuje do vybudované historie a potřeb občana, kde očekávají návratnost vlastní investice. Pokud i přes jejich velmi důkladný skóring (scoring), ze kterého vyjde hlavně bonita klienta, o své investice přijdou, například tím, že klient přišel o zaměstnání a není schopen splácet úvěr, tak se jedná o pro-investici banky a měla by se smířit s tím, že o své finance nenávratně přišla. Ano, uvědomujeme si, že by lidé takto nastavený systém zneužívali, ale dnes jej zneužívají ony banky a jiní věřitelé včetně lidí napojených v řadě proti svým dlužníkům. Cílem je začlenit bankovní produkty na stejnou úroveň jako jsou jiné investice. To má svůj evoluční proces. První fáze: Nejprve by se zamezilo umělému navyšování dluhů o soudní poplatky, náklady exekuce apod. Investor (Banka) špatně investoval, a proto když chce své finance zpět (dnes může, protože to umožňuje zákon), tak si musí dluh ponížit o náklady na vymožení. Ono snížení a podstatnou část dluhu si odepíše z daní, což činí i dnes. Tím zajistíme, že dluh například 1.000.000 korun bude navýšen jen o úrok stanovený ČNB. Veškeré náklady se odečtou z dlužné částky. Druhá fáze: Banky a jiné organizace by měli v povinnosti si ony půjčky pojistit, stejně tak by si ji musel povinně pojistit klient. Pojišťovny by měli v povinnosti si ono pojistné plnění pojistit u státem zřízené pojišťovny, pro případ krachu. Již žádné umělé zadlužování. Jiný mechanismus by byl v trestním řízení...

A proč to takto chceme? Nelíbí se nám, že se porušuje Ústava ČR a Listiny základních práv a svobod tím, že se díky platnému zákonu dovoluje několikanásobně navýšit dluh, který není reálný splatit. Dále se nám nelíbí, že se ono umělé parazitování na dlužnících děje bez účasti a vědomí dlužníka. (Věřitel pověří právní kancelář XY o zajištění vymožení: soud, exekutor apod., a tímto kolečkem se dluh extrémně navýšil, bez vědomí dlužníka). Dále se nám nelíbí, že naši politici celou situaci řeší tím, že podporují nastavený systém, kde vytvoří jakousi náplast na onen deficit ve formě osobního oddlužení.

Co by se tím získalo? Vyřešila by se otázka umělého zadlužování, parazitování na systému. A hlavně by lidé měli zaručené právo na důstojný život, protože svoboda je dnes vnímána spíše výší finanční jistoty. Zamezilo by se pracovním poměrům na černo, snížila by se výrazně kriminalita. Oním vznikem státem zřízené pojišťovny by se vyřešila problematika dluhů, krachu všech společností, které by se pojistili a ztráty zaměstnání u běžných lidí, kteří by si spořili na důchod. Tímto krokem jsme vytvořili projekt, kde jsou pravicové i levicové prvky v jasné synergii. Uzákoněním takovéhoto zákona, každý náš volič zajistí budoucnost svým dětem a svým vnoučatům. Snížili jsme velmi zásadně závislost na financích. Avšak povinnost dlužníka uhradit vzniklý dluh není ničím dotčena.

Máte za to, že se ony změny nepodaří v parlamentu prosadit? Pokud nás budete volit, tak je prosadíme. Je nám jasné, že ne každý s našim názorem bude souhlasit. Ale jsme ochotni si učinit čas a vše osobně vysvětlit. Věříme, že vás následně přesvědčíme, protože vše je o správné informovanosti. Pokud lidé chtějí změnu, tak musí táhnout za jeden provaz. Bylo by fajn přehodnotit dosavadní návyky a stanovit si priority do budoucna. 

Dále...

Pryč musí pravicové a levicové strany z vlády. Tyto strany naší společnost pouze rozdělují a nejen to. Právě ony pravicové a levicové strany nám zde nejvíce uškodili jejich jednobarevným myšlením. Nebráníme se jejich adaptaci na systém Třetí cesty, kde sami evidujeme několik schopných lidí. Bohužel tato varianta není pro jakoukoli pravicovou a levicovou stranu přípustná. Důvod je jasný. Jednak neumějí nalézt řešení, které by vyřešilo společenské problematiky jednou provždy, a jsou přesvědčeni, že právě jejich ideologie je to nejlepší pro nás pro všechny, což dokazují implementací dnešních zákonů.

Například Exekuce: Dnešní politické strany vědí, že je přes 816.000 lidí v exekuci, kde někteří mají více jak jednu exekuci. Naši politici ponechávají zavedený systém, a jako záplatu nastavují možnost osobního oddlužení (insolvence). Copak to je řešení? Toliko kapacit a mozků máme v politice, Hnutí Ano, ODA, Top 09, KDU-ČSL, ČSSD, SPD, KSČM, STAN atd., všichni dohromady vymyslí jednodušší krok na oddlužení lidí, místo toho, aby hledali deficit oné problematiky??? Copak jsme se už úplně zbláznili? Oni nechají protiústavní systém vymáhání dluhů tak jak je, kde se samotný dluh dá několikanásobně zvýšit, místo toho, aby tenhle nesmyslný trend od základu změnili?!? Co dalšího máme čekat? To jako máme do politiky nechat vstoupit List pana Soukupa, který se snaží situaci vyřešit zastropováním RPNS apod??? Pomohlo vám jejich řešení? NE NEPOMOHLO, ani nemohlo!!! Dokonce pan Soukup má díky TV dostatečnou televizní diváckou základnu, že se rozhodl kandidovat na prezidenta. To je vtip..., nebo ne?

Samozřejmě pravice má odlišný názor jako levice, ale oba celky chtějí to nejlepší pro nás, obyčejný lid. A proto se raději budou obhajovat svoji ideologií, vytvářet mediální kampaně (rozhazovat finance daňových poplatníků, které obdrželi od státu jako odměnu za to, že byli zvoleni), aby se udrželi u moci. A který jejich názor je ten správný? Ten pravicový, nebo snad ten levicový. Není lepší nalézt takové řešení, které bude přijatelné všemi, a které nebude naší společnost rozdělovat?

A sami si řekněte. Stojí Vám to za to? Chcete i nadále riskovat, že se změní? Je čas na změnu takového rázu, že zlepšíme život nám všem. Viditelně a jasně. Pokud máme platit daně, tak ať víme za co a zajistíme tím budoucnost nejen nám, ale i našim dětem a vnoučatům. Jasný scénář, který se sofistikovaně implementuje do systému. A věřte, že toho je daleko více. Jen se podívejte na naše témata.