Právo a Justice

V listopadu roku 1989, jsme se všichni lidé sjednotili, a to i přes osobní dávku strachu z minulého režimu a nedostatku potřebných informací. Činili jsme tak i přesto, že více jak 80% obyvatelstva byla s dosavadním životem spokojená, protože nároky režimu na nás obyčejný lid nebyl až tak vysoký. Málo kdo z nás nechtěl pracovat, málo kdo z nás byl osobně nespokojený, jen proto, že jsme nastavená pravidla dodržovali. Avšak i přes tyto fakta, jsme byli vnitřně nespokojený a chtěli jsme celospolečenskou změnu, která by zajistila onen pocit svobody pohybu, svobody slova a práva na život. Jenže jsme nikdo nepředpokládal, že se naše životní a mentální situace rapidně změní k horšímu. Díky ukončení cenzury a otevřenému trhu, k nám začali proudit nové a nové informace. Prostřednictvím médií, které pro nás znamenali nepostradatelný zdroj kvantity informací, jsme nad rámec momentálního stavu vývoje republiky obdrželi informace o nás samotných. Vraždy, loupeže, podvody a krádeže byli na každodenním programu televizních společností, které zajistili u všech občanů změnu názorů a chování. Vznikla obrovská nedůvěra vůči cizím lidem, která se neustále prohlubuje, stále vyšším prouděním negativních informací. Podvědomě se bráníme a vytváříme prevence, abychom se případným negativním vlivům vyhnuli. Díky takto nastavenému systému začali vznikat obrovské sociální nerovnosti, které vyvolávají vlny násilí s materiálním obohacením. Nikdo z nás v roce 1989 necinkal klíči pro jinou podobu strachu a pro režim, který nás nebude ochraňovat, pouze uchovávat naše práva. Žádný ze zákonů není nastaven na prevenci před reálnou vlnou bezpráví a násilí činěných na nás samotných. Vše je postaveno na samotném potrestání těch, jež násilí a bezpráví na nás vykonali. Není to již pozdě? K čemu bude obyčejnému občanovi ochrana jeho osobních práv, když ho někdo pro jakýkoli motiv zbaví života? K čemu bude mrtvému občanovi, že bude násilník potrestán? To znamená, že nás nemá co chránit, protože pouhý strach z represe není dostatečným motivem pro žádného zločince, aby od svého úmyslu upustil? Jediná odezva politiků na větší vlnu násilí je, že zpřísňují represe, které jsou absolutně neefektivní. Pamatujte si jedno ze základních pravidel člověka. Pokud se nás něco osobně nedotýká, nemáme chuť, ani motiv to řešit. Vše řešíme až v momentě, kdy se nás konkrétní věci osobně dotýkají. Když jsme nemocní, když jsme v nezáviděníhodné situaci apod. Jenže, veškeré tyto neduhy vznikají díky špatné společenské prevenci, kde ta osobní je pro odvrácení společenského nebezpečí nedostatečná. Vy chcete žít ve společnosti, kde můžete kdykoli a od kohokoli čekat, nebo předpokládat, že by proti vám nebo vaší rodině mohl jednat protiprávně? Pojďme to změnit. Umíme tyto neduhy řešit, kde vytvoříme takové prevence a hodnoty, které nejenže sníží kriminalitu, ale vytvoří velmi dobré společenské vztahy, což je základ pro jakoukoli osobní svobodu. Přesněji, prevence změníme v osobní zájmy jednotlivců. Tedy prevence zaniknou a budou nahrazeny osobním uvědoměním každého občana. Vše lze, stačí jen chtít. Prevenci nelze ve 100% zaměnit, ale lze ji účelně upravit. A pokud zvýšíme základní hodnoty a standard u každé rodiny i v jiných oblastech, tak tím podpoříme menší kriminalitu.

V prvé řadě je potřeba změnit a upravit trestní zákon a trestní řád. Je potřeba na všechny obyvatele České země působit preventivně jinak, ale tak aby účelně byla potlačena složka negativních úmyslů. To plně koresponduje se sociálními věcmi, školstvím apod. Lidé musí pochopit, že sami jsou strůjcem osobní svobody, případné nesvobody, což se musí učit již ve škole, jako hlavní předmět. Na druhé straně se musí upustit od některých zaběhnutých trendů, které potlačují svobodu každého člověka jen proto, aby se preventivně zvýšila ochrana zdraví obyvatel, která se opět implementuje až v momentě, kdy je ona zákonná hranice porušena. Avšak, nesmí se opomenout na jeden základní faktor. Lidé nemohou přejít na nový systém ihned. Vše musí jít pozvolna, systematicky a sofistikovaně. Nejprve se musí naše návrhy důkladně prověřit v kladech i záporech a provázat s celým systémem. Takováto implementace do společnosti může trvat i několik měsíců až let. To mějte na paměti. 

Jednou z podstatných změn musí projít celý systém justice. Od trestního řádu po trestní zákon. Od policie, advokátů, po státní zástupce a soudce. Je načase upravit soudcům statut nezávislosti, jelikož nezávislost soudců není hodnotou svobodné společnosti, pokud soudce sám o sobě může prohlásit, že je objektivní a není podjatý. A hlavně soudce jako jediný rozhoduje o vině a trestu obviněného. Tuto nezávislost přeneseme na celý systém trestního řízení. Tím se zamezí neoprávněným odsouzením apod. Soudce bude rozhodovat o osudu člověka, avšak ne pouze na základě vlastního úsudku, nýbrž na základě důkazních hodnot  státního zastupitelství.

Městská a obecní policie: Městská policie musí být zregulována nejen pravomocemi, ale i činnostmi. Je třeba profesionalizovat městskou policii. Městská policie musí pro udržení pořádku, ale i MORÁLKY OBYVATEL umět přimhouřit oči například při špatném nočním parkování apod. Kdo jiný než městská policie by měla o problematice nedostatku parkovacích míst v dané obci vědět? Městská policie by měla mít v pravomoci i úpravu rychlosti v obcích, kde celoobecní dodržování 50-ti kilometrové rychlosti v hodině je na konkrétních úsecích zcela zbytečné, což by městská policie mohla značkou sama upravit. Městská policie by měla být odnož státní policie, avšak pod správou dané obce. Městská policie by mohla mít dispozici registr osob na území dané obce, případně daného kraje a přístup k bodovému systému řidiče. Obecní policie by měla být pod správou okresního případně krajského města a pod vedením starosty dané obce. Městská policie by měla být odnož státní policie zaměřením pouze na obec a její problematiku, a proto by dnešní policie měla dodávat policisty i do městské policie se služebním poměrem. Financovat by se měla ze stejných zdrojů jako státní policie, avšak s tím rozdílem, že primátor, nebo starosta dané obce by měl propůjčen po dobu funkčního období statut velení obecní případně městské policie.

Státní Policie: Pořádková policie bude mít omezenou databázi lidí, kde nebudou popsány konkrétní paragrafy a konkrétní trestné činy. Pořádková policie musí reagovat podle situace a neexistuje lustrace historie občana. Jedinou lustraci kterou bude mít státní policie dispozici bude bodový systém z karty řidiče včetně vydaného zákazu řízení, data z řidičského průkazu, data z občanského průkazu, případně cestovního pasu. Dále bude Policie moci lustrovat osobu zda není vydán zatykač. Pokud bude lustrovaná osoba držitelem zbrojního průkazu, tyto data bude mít policie automaticky dispozici. Poslední možnost bude kompletní databáze o motorových vozidlech, včetně platného STK apod. Více státní policie nesmí mít on-line dispozici. Je třeba zajistit, aby na všechny občany působili stejně a informace o historii zadržené, nebo kontrolované osoby nesmí ovlivňovat osobní přístup policistů, což se dnes neděje.

Vyšetřovatel: Policista, který vede vyšetřování bude mít přístup i k citlivějším informacím, které jsou pro běžnou pořádkovou policii skryty. Přibudou k tomuto i lékařské záznamy a případné hospitalizace. Vyšetřovatel bude podřízen státnímu zástupci, kde státní zástupce bude dozorující orgán. (Tento systém digitálně propojíme). Vyšetřovatel bude mít dispozici vše co má dnes a v případě že nařídí zajištění podezřelého, tak je oprávněn sdělit státní policii citlivé informace o podezřelém, aby se minimalizovala rizika při zajištění podezřelého. Vyšetřovatel shromažďuje veškeré důkazy, tak jako doposud s tím rozdílem, že po předání státnímu zastupitelství se případu ujme speciální vyšetřovací tým. Vyšetřovatel nesmí soudnímu znalci předat žádnou dokumentaci a to v případě, že subjektem ke znaleckému posouzení bude člověk.

Advokát: Advokát bude úzce spolupracovat se státním zastupitelstvím. Advokát bude moct mít vlastní vyšetřovací tým, avšak bez pravomocí Policie ČR a vyšetřovatele. Se souhlasem obviněného bude mít přístup k informacím, jako má Vyšetřovatel. Advokát bude schopen hledat důkazy ve prospěch svého klienta, které předloží státnímu zastupitelství a následně i soudu. Advokát jako jediný bude moct před soudem navrhovat přijetí polehčujících okolností, nebo rozporovat přitěžující okolnosti. Advokát může obhajovat vinu či nevinu klienta, protože obhájce je prodloužená ruka obviněného, případně obžalovaného. Soud jako jediný bude rozhodovat o důkazech dodaných státním zastupitelstvím. (Tedy, navržený svědek ve prospěch obžalovaného je polehčující okolností, kterého soud vezme jako věrohodného a stane se polehčující okolností, Nebo soud označí svědeckou výpověď jako nevěrohodnou a tudíž se jedná o přitěžující okolnost). Na vše budou tabulky. Logické, přehledné a spravedlivé.

Státní zástupce: Zde se projeví největší změna v dějinách soudnictví. Státní zástupce bude mít v povinnosti zastupovat obviněného, a to úplně vždy. Státní zastupitelství bude hledat alibi pro obviněného a bude prověřovat obhajobu obviněného. Pokud se obviněný hájí, že je nevinný, bude muset státní zástupce nejen prověřit obhajobu obviněného, ale i hledat jiné možnosti neviny. Pokud se pachatel dozná, bude ve prospěch obviněného hledat státní zástupce polehčující okolnosti. Státní zástupce bude mít svůj vyšetřovací tým, který bude mít větší pravomoci jak Státní policie a vyšetřovatel. Avšak i státní zástupce může pověřit vyšetřovatele, aby zajistil konkrétní důkazy. Vyšetřovací tým státního zastupitelství bude ozbrojen. V momentě kdy státní zástupce vyčerpá veškeré možnosti ve prospěch obviněného, podává žalobu příslušnému soudu a navrhuje polehčující okolnosti a přitěžující okolnosti u konkrétně spáchaného trestného činu, které sám zjistil. Státní zástupce bude podřízen soudci, kde soud bude dozorující orgán. Státní zastupitelství se stává prvním orgánem, který zajišťuje nezávislost celého řízení. Státní zástupce již nebude moct navrhovat v průběhu soudního řízení, výši trestu, ani vinu či nevinu obviněného. To bude čistě na rozhodnutí soudce. Státní zástupce bude čistě nezávislou institucí, která zastupuje jak obviněného, tak poškozeného, a proto ze svých zjištění podává žalobu soudu a dokládá polehčující a přitěžující okolnosti, které před soudem obhajuje. Státní zástupce již nebude mít závěrečnou řeč, kde by tedy navrhoval výši trestu a vinu či nevinu obžalovaného. Tyto hodnoty již budou na samotném soudu. Státní zástupce pouze obhajuje polehčující i přitěžující okolnosti.

V dnešní době vše funguje nespravedlivě. Státní policie zadrží podezřelého, vyšetřovatel onen zločin vyšetří, státní zástupce na základě vyšetřovatele podá žalobu a soudce dle svého úsudku obviněného odsoudí. Jaká práva má obviněný, když jediný kdo obhajuje jeho nevinu je advokát, který nemá žádné pravomoci na zajištění důkazních hodnot ve prospěch obviněného? A ještě ke všemu státní zástupce navrhuje trest v maximální výši? Sice se zdá, že advokát má pravomoci návrhu, ale ty nejsou pro soud rozhodné. Žalobu podalo státní zastupitelství, na základě podkladů vyšetřovatele. A v 98% soud rozhoduje na základě návrhu státního zástupce. Navrhne-li státní zástupce soudu že je obviněný vinen, je soudem v 98% obviněný odsouzen. Navrhne-li státní zástupce soudu, že je obviněný nevinen, je soudem v 98% obviněný zproštěn obžaloby. Pokud navrhne obhájce obviněného soudu nevinu svého mandanta, tak pouze ve 2% soud rozhodne ve prospěch obviněného. (Pro přesnější čísla si musíme počkat na jinou naší společenskou pozici. Tyto hodnoty jsou orientační a jsou založeny na počtu odsouzených z počtu obviněných osob. Proto nejsou informace opřeny o přesná data).

Soudce: Soudce bude dozorovat činnost státního zástupce a jeho vyšetřovacího týmu. Do trestního řádu přibude zákon, který bude nařizovat jakým způsobem lze a nelze opatřit důkazy. Soudce bude rozhodovat o přijetí onoho důkazu, kde bude hodnotit zda byl důkaz pořízen v souladu se zákonem. Toto bude moct učinit samo-soudem, načež nařídí, nebo nenařídí hlavní líčení. Soudce bude moct v zákonem daných normách opětovně vyslechnout obviněného, svědky a znalce, tak jak tomu je dnes. Avšak společně s přísedícími se rozhodne o užití konkrétních pravomocí soudu. Soudce bude moct zprostit člověka i přes skutečnost, že se obviněný k trestnému činu doznal, ale jednal v sebeobraně, na základě dlouhodobé šikany, domácího násilí apod. Avšak na trest a výši trestu bude mít tabulky. Výše trestu bude zmírňována, případně zpřísňována na základě polehčujících, nebo přitěžujících okolností. Již se nebude moci stát, že soudce stejný případ se stejnými okolnostmi bude soudit pokaždé jinak. Nezávislost soudu bude zajištěna, tak jako samotná pravomoc o vině, či nevině obžalovaného. Avšak výši trestu bude muset soud řešit již jen podle tabulek, nikoli v rozmezí od do. Nezávislost soudu bude posílena o samostatnou rozhodovací činnost, kde již státní zástupce nebude mít závěrečnou řeč a tudíž ani nebude navrhovat výši trestu, vinu či nevinu na stranu obžalovaného. 

Tento systém se aplikuje všude tam, kde vzniká jakýkoli spor dvou subjektů. Budou odlišnosti mezi trestním řízením a občanskoprávním řízením. Avšak, vše bude nastaveno velmi transparentně a tak, aby lidé vnitřně měli jistotu a pocit, že justice je o 100% spravedlnosti, kde se nenadržuje jedné straně. Přesněji: pravidla systému nesmí umožňovat jakékoli zneužití ani jedné ze zúčastněných stran.

Změna trestního řádu a zákona nebude jedinou změnou. Změní se systém obchodního práva, kde společnost nebude přijímat takové obchodní společnosti a organizace, které nevytváří žádné hmotné statky. Přesněji to co není pro společnost hmotným přínosem. Musíme zamezit parazitování na druhých, ať se jedná o šmejdy apod. V naší společnosti existuje toliko společností, které žijí z prospěchu druhých, že nám je z toho až špatně. Toto budou nejrozsáhlejší změny v naší společnosti. Již žádné poradenské služby bez hmotných statků. Již žádné bankovní a nebankovní registry, které společnosti nikterak neprospívají jen žijí a pobírají finance za nic. Výjimka bude u burzy, avšak jen dočasně. Náš systém nesmí lidem nabízet obchodní příležitosti, nebo investice, kde investor není schopen si své investice ohlídat. Tedy takové obchodní příležitosti, které ovládá třetí strana bez možnosti zásahu investora jsou společensky nepřípustné. Například komoditní trh burza a jejich spekulativní obchody. To neplatí pro subjekt, který za vás takovou investici učiní. On je profesionál a zde se jedná o jinou modelovou situaci než když osobě která si chce zlepšit životní standard reklamy nabízí tučné zisky, které ani nepřijdou. STOP společnostem, které mají sídlo na jedné adrese, kde ani jedna ze společnosti aktivně nefiguruje.

Rapidní změna přijde i v autorském zákoně. Bankovní a nebankovní registry budou muset vyplácet podíly za autorská práva u dlužníků, což dnes nelze. Historie člověka je neodmyslitelně a nezvratně vytvořena činností konkrétního člověka, a proto v momentě, kdo nakládá s historií cizích lidí, přesněji ten kdo za informace o historii člověka požaduje finanční zisk, nebo historii člověka jinak zpeněžuje, nakládá s vlastnictvím osobního vlastnictví a je povinen zaplatit za autorská práva. To stejné bude platit pro novináře a žurnalisty, kteří o nějaké osobě píší bez jeho vědomého souhlasu, a to ať v kladech, či záporech. Budou vytvořeny výjimky, které poplatek za autorská práva nebudou muset hradit, ale to se netýká fotografií, videí a bulvárního tisku. Soukromí je třeba chránit a pokud někdo narušuje soukromí, například "Paparazzi", tak vlastnictví fotografie, nebo videa zpeněží a to na úkor nesouhlasu dotčené osoby.


Jedna z prioritních změn proběhne i u lidí, kteří jsou drogově závislý. Dnes jsou uměle chráněni zákonem. Každý drogově závislý musí za drogu zaplatit. A protože každý drogově závislý ví jak funguje proces výroby drog, tak mu musí být jasné, že úhradou dealerovi za drogu podporuje výrobu dalších drog., čímž se nepřímo účastní.


A co bychom chtěli změnit, nebo upravit:

  • Změnit trestní zákon a trestní řád.
  • Upravit obchodní zákon.
  • Upravit zákon o bankách.
  • Upravit Ústavu ČR a související listiny základních práv a svobod.
  • Upravit a změnit všechny zákony od roku 1963, které jsou platné. Tím upravit nastavené mechanismy, které upřednostňují jednu stranu před druhou.
  • Vytvořit mechanismu podílu veřejnosti na implementaci nových zákonů.
  • Uvažujeme o vzniku zákona osobní odpovědnosti
  • Budeme zvyšovat životní standard lidí a zároveň budeme na veřejnost působit tak, aby nepáchali majetkovou trestnou činnost. Působení bude spočívat v novém systému pravidel a implementací nových druhů trestů, které u lidí vytvoří osobní zájem.
  • Více než 2 milióny zákonů a předpisů postupně snížíme a nahradíme jednoduššími a věcnějšími zákony. (Dlouhodobý krok).

Žádná změna nesmí být přítěží běžného občana. Všichni musí být jasně informováni o systému a jeho mechanismech. To budeme činit nejen prostřednictvím povinné školní docházky, ale i jiných metod.