Právo a Justice

V listopadu roku 1989, jsme se všichni lidé sjednotili, a to i přes osobní dávku strachu z minulého režimu a nedostatku potřebných informací. Činili jsme tak i přesto, že více jak 80% obyvatelstva byla s dosavadním životem v rámci možností spokojená, protože nároky režimu na nás obyčejný lid nebyl až tak vysoký. A co si budeme nalhávat. Po tolika letech jednotvárného režimu jsme se nastavenému systému maximálně přizpůsobili, abychom si život co nejvíce zjednodušili a usnadnili. Málo kdo z nás nechtěl pracovat, málo kdo z nás byl osobně nespokojený, jen proto, že jsme nastavená pravidla dodržovali. Avšak i přes tyto fakta, jsme byli vnitřně nespokojený a chtěli jsme víc. Chtěli jsme celospolečenskou změnu, která by zajistila onen pocit svobody pohybu, svobody slova a práva na život. A když přišly první vlny stávek, které nikdo nerozprášil, tak jsme se chopili šance a začali se o svoji svobodu prát aktivně. Jenže jsme nikdo nepředpokládal, že se po revoluci naše životní a mentální situace rapidně bude měnit k horšímu, a bude se každým rokem více a více prohlubovat. Vše začalo novým a svobodným systémem. Díky ukončené cenzuře a otevřenému trhu, k nám začali proudit nové a nové informace. Prostřednictvím médií, které pro nás znamenali nepostradatelný zdroj kvantity informací, jsme nad rámec momentálního stavu vývoje republiky obdrželi i informace o nás samých. Vraždy, loupeže, podvody a krádeže byly na každodenním programu televizních společností, které zajistili u všech občanů změnu názorů, hodnot a chování. Vznikla obrovská nedůvěra vůči cizím lidem, která se neustále prohlubuje, stále vyšším prouděním negativních informací. Podvědomě se bráníme a vytváříme prevence, abychom se případným negativním vlivům vyhnuli. Díky takto nastavenému systému začali vznikat obrovské sociální nerovnosti, které vyvolávají vlny násilí s materiálním obohacením. Nikdo z nás v roce 1989 necinkal klíči pro jinou podobu strachu a pro režim, který nás nebude ochraňovat, pouze uchovávat naše práva. Žádný ze zákonů není nastaven na prevenci před reálnou vlnou bezpráví a násilí činěných na nás samotných. Vše je postaveno na samotném potrestání těch, jež násilí a bezpráví na nás již vykonali. Není to již pozdě? K čemu bude obyčejnému občanovi ochrana jeho osobních práv, když ho někdo pro jakýkoli motiv zbaví života? K čemu bude mrtvému občanovi, že bude násilník potrestán? To znamená, že nás nemá co chránit, protože pouhý strach z represe není dostatečným motivem pro žádného zločince, aby od svého úmyslu upustil? Jediná odezva politiků na větší vlnu násilí je, že zpřísňují represe, které jsou absolutně neefektivní. Pamatujte si jedno ze základních pravidel člověka. "Pokud se nás něco osobně nedotýká, nemáme chuť, ani motiv to jakkoli řešit". Vše řešíme až v momentě, kdy se nás konkrétní věci osobně dotýkají. Když jsme nemocní, když jsme v nezáviděníhodné situaci apod. Jenže, veškeré tyto neduhy vznikají díky špatné společenské prevenci, kde ta osobní je pro odvrácení společenského nebezpečí nedostatečná. Vy chcete žít ve společnosti, kde můžete kdykoli a od kohokoli čekat, nebo předpokládat, že by proti vám nebo vaší rodině mohl jednat protiprávně? Pojďme to změnit. Umíme tyto neduhy řešit, kde vytvoříme takové prevence a hodnoty, které nejenže sníží kriminalitu, ale vytvoří velmi dobré společenské vztahy, což je základ pro jakoukoli osobní svobodu. Přesněji, prevence změníme v osobní zájmy jednotlivců. Tedy prevence zaniknou a budou nahrazeny osobním uvědoměním každého občana. Vše lze, stačí jen chtít. Prevenci nelze ve 100% zaměnit, ale lze ji účelně upravit. A pokud zvýšíme základní hodnoty a standard u každé rodiny i v jiných oblastech, kde například snížíme měsíční náklady a výdaje, tak tím podpoříme úbytek kriminality. A to je pouhý zlomek změn. Ta větší část je v kompletní změně trestního práva.

Abychom předcházeli budoucím nejasnostem, tak uvádíme, že změna lidského myšlení může přijít pouze takovou změnou, která se bude lidí osobně dotýkat, jinak je od páchání trestné činnosti nic neodradí. Lidé musí dostat strach. Bohužel ve společnosti, kde je závislý každý na svém umu a svých osobních názorech, tato problematika ani jinak řešit nelze. Dobré slovo nebude vyslyšeno u všech, protože se jich to osobně nebude dotýkat. Proto vše v právu budeme činit podle výše uvedeného vzorce. Zároveň musíme vytvořit příznivější podmínky, aby lidé neměli potřebu páchat trestnou činnost. Také musíme zajistit rovnoprávnost práva a jiných mechanismů, které jsou jednostranné. O čemž se můžete dočíst podrobněji v článku: Zcela nový právní systém

V prvé řadě je potřeba změnit a upravit trestní zákon a trestní řád. Je potřeba na všechny obyvatele České země působit preventivně jinak. Ale tak, aby účelně byla potlačena složka negativních úmyslů. To plně koresponduje se sociálními věcmi, školstvím apod. Lidé musí pochopit, že sami jsou strůjcem osobní svobody, případné nesvobody, což se musí učit již ve škole, jako hlavní předmět. Na druhé straně se musí upustit od některých zaběhnutých trendů, které potlačují svobodu každého člověka jen proto, aby se preventivně zvýšila ochrana zdraví obyvatel, která se opět implementuje až v momentě, kdy je ona zákonná hranice porušena. Avšak, nesmí se opomenout na jeden základní faktor. Lidé nemohou přejít na nový systém ihned. Vše musí jít pozvolna, systematicky a sofistikovaně. Nejprve se musí naše návrhy důkladně prověřit v kladech i záporech a provázat s celým systémem. Takováto implementace do společnosti může trvat i několik měsíců až let. To mějte na paměti. 

Jednou z podstatných změn musí projít celý systém justice o kterém se dozvíte podrobněji v článku: Zcela nový právní systém.  

Dnešní právní systém je nespravedlivý, vůči každému, kdo se ocitl před soudem.  Od trestního řádu po trestní zákon. Je třeba změnit celý právní systém, kde část nezávislosti soudu převedeme na státní zastupitelství. Změna proběhne všude. Od policie, advokátů, po státní zástupce a soudce. Je načase odebrat soudcům část jejich nezávislosti, jelikož nezávislost soudců není hodnotou svobodné společnosti, pokud soudce sám o sobě může prohlásit, že je objektivní a není podjatý. Přenesením odpovědnosti na státní zastupitelství se vyřeší veškeré neduhy. A hlavně soudce jako jediný bude vždy nezávisle rozhodovat o vině a trestu obviněného, ale pouze na základě zjištěných závěrů ze státního zastupitelství. Soudce také již nebude moct rozhodovat o výši trestu, protože na vše bude mít jasné a přehledné tabulky. Výše trestu se bude odvíjet dle spáchaného trestního činu a dle polehčujících a přitěžujících okolností. Tato změna u soudců bude navržena, díky deformaci povolání, která postihuje každého soudce. Nezávislost soudu přeneseme na celý systém trestního řízení. Tím se zamezí neoprávněným odsouzením apod. Soudce musí být společensky brán, jakožto nástroj, který jako jediný v systému je oprávněn potrestat člověka. Tedy soud bude rozhodovat o osudu člověka, avšak ne pouze a výlučně na základě vlastního úsudku, nýbrž na základě důkazních hodnot  dodaného ze strany státního zastupitelství. Podrobnosti naleznete v článku: Zcela nový právní systém.

Rádi bychom upravili a nejlépe zlikvidovali zákonné poplatky ze žalovaných částek. Myslíme si, že tato zákonná povinnost podporuje kriminální živly. Jestli nás někdo okrade o finance a jedinou možností je soud, tak i když existují možnosti jak se poplatkům soudu vyhnout, tak ne všem je toto privilegium dáno. A v ten moment není na poplatky soudu, byť jsme přesvědčeni o tom, že se nám vklad vrátí. Tedy, nemůže dojít ke spravedlnosti a kriminální živly jsou nepřímo chráněni zákony. Jakoby nad zákony fungovalo pravidlo, ten kdo má peníze má i moc. Nemáme úplně jasno, jak situaci nejideálněji vyřešit a nastavit, ale víme, že je to krok, který se nastaví v momentě návrhu nového právního systému. Třeba prostřednictvím státního zastupitelství, budeme schopni nastolit spravedlnost u podobných případů. jen si vezměte příklad společnosti, které nezaplatí jiný subjekt za zboží v řádech stamiliónů korun. Společnost, která se zadlužila, aby výrobky vyrobila nemá již finance na poplatek soudu ze žalované částky. A protože žijeme v systému slovíčkaření, a systému nerovnosti před soudem, tak poškozená firma ani nemá reálnou jistotu, že své finance obdrží. A takových příkladů i z jiných odvětví je mnoho.

Změna trestního řádu a zákona nebude jedinou změnou. Změní se systém obchodního práva, kde společnost nebude přijímat takové obchodní společnosti a organizace, které nevytváří žádné hmotné statky. Přesněji to co není pro společnost hmotným přínosem. Musíme zamezit parazitování na druhých, ať se jedná o šmejdy apod. V naší společnosti existuje toliko společností, které žijí z prospěchu druhých, že nám je z toho až špatně. Toto budou nejrozsáhlejší změny v naší společnosti. Již žádné poradenské služby bez hmotných statků. Již žádné bankovní a nebankovní registry, které společnosti nikterak neprospívají jen žijí a pobírají finance za nic. Výjimka bude u burzy, avšak jen dočasně. Náš systém nesmí lidem nabízet obchodní příležitosti, nebo investice, kde investor není schopen si své investice ohlídat. Tedy takové obchodní příležitosti, které ovládá třetí strana bez možnosti zásahu investora jsou společensky nepřípustné. Například komoditní trh burza a jejich spekulativní obchody. To neplatí pro subjekt, který za vás takovou investici učiní. On je profesionál. Platí to pro subjekty, které prostřednictvím reklamy nabízejí tučné zisky u produktů, které u člověka vyburcují osobní zájem zlepšit si svůj životní standard a přitom pouze dotují jiné.

Nový exekuční zákon a řád. Víme, že dnešní zákon umožňuje legálně zabavit movitý majetek u lidí, kteří nikomu nic nedluží, a to jen proto, že existuje podezření, že dlužník má u těchto lidí své osobní věci. A je již jedno, zda je má uschované, nebo na základě skutečnosti, že u těchto lidí osobně přebývá. Zákon je tak krkolomný, že nedovoluje lidem žádná práva při výkonu mobiliární exekuce, protože veškerá práva jsou jinými zákony potlačeny ve prospěch práv exekutora. Říkáme tomu "legální vyvlastňování majetku" Více podrobností se dočtete v článku: Nový exekuční zákon a řád

"Není nic jednoduššího, než legálně zabavit cizí majetek lidem, kteří nikomu nic nedluží, bez jakéhokoli odporu a bez jakýchkoli zákonných překážek." Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 

STOP společnostem, které mají sídlo na jedné adrese, kde ani jedna ze společnosti aktivně nefiguruje. Každá společnost musí mít sídlo, kam mohou klienti přijít a kde se bude nacházet odpovědná osoba ze společnosti. To stejné bude platit pro každou službu u zahraničních společností, jako je Facebook, kde budou muset nejen mít pobočku v ČR, ale budou muset mít zákaznické centrum, případně IT podporu. Ostatně samotná podpora musí být činěna v Českém jazyce.

To stejné bude platit pro aplikace a hry, kde budeme vyžadovat české jazykové prostředí. Chce-li jakákoli zahraniční společnost své produkty nabízet českým občanům, tak musí opatřit produkty českým menu, tak jak tomu je v obchodech u hmotného zboží. Pro jakoukoli společnost se jedná o investici maximálně 30 tisíc korun za překlad textů v menu, což proti jejich ziskům je zanedbatelné.

Navíc u virtuálních děl by každý uživatel měl mít možnost si produkt vyzkoušet, než za produkt zaplatí finance.

Stejné STOP bude platit pro takzvané navolávače, jako jsou prodejci energií, akcií apod. Je pro nás důležitá ochrana každého člověka a ochrana jeho práv. Stejný zákon bude platit i pro plošné odesílání emailů s reklamní nabídkou. Reklamní nabídku bude možné odeslat pouze tomu, kdo o ni osobně požádá. Zároveň bude muset reklamní email obsahovat možnost odhlášení z odběru emailů. Avšak ten kdo osobně o reklamní nabídku požádá by měl být zvýhodněn.

  • Co je důležité tak zamezíme zákonem všem poskytovatelům služeb a produktů, že si nemohou nárokovat zasílání reklam výměnou za stažení, případně spuštění jejich aplikace. Tuto možnost musí nabízet samostatně a rozhodnutí zákazníka nesmí mít vliv na používání aplikace. Rozdíl je v tom, že stáhne-li si uživatel aplikaci, která v bezplatném režimu nenabízí plnou verzi a vlastník aplikace nabídne uživateli plnou verzi výměnou za sledování reklam, nebo za odesíláním reklamních emailů. Toto je spravedlivý obchod. Co ale spravedlivé není, tak zkušební provoz u aplikací, kde musíte vyplnit kreditní kartu. NE! Pokud existuje zkušební provoz, tak bez kreditních karet. Až zkušební provoz skončí, aplikace, či služby se zablokují. Následně, případně ke konci zkušebního období lze nabídnout platbu prostřednictvím platební karty. Nikdo nemá jistotu, že se data z karty nezneužijí, nebo neuchovávají. A co když se spotřebitel rozhodne služby dál nevyužívat, a to z důvodu nefunkčnosti/chybovosti na jeho hardwaru? Ne každá aplikace je 100% funkční na každém zařízení.

Dalším zákonem z tohoto odvětví bude spouštění reklamních bannerů na webových stránkách podle cookies. Reklama musí být pouze pro toho, kdo o ni požádá, nikoli pro toho, kdo využívá plnohodnotné služby.

Rapidní změna přijde i v autorském zákoně. Bankovní a nebankovní registry pokud budou chtít uchovat svoji činnost, budou muset vyplácet podíly za autorská práva u dlužníků, což dnes nelze. Rádi bychom bankovní a nebankovní registry zrušili, protože pouze parazitují na druhých a ničím hmotným do společnosti nepřispívají. Ale v případě vyplácení podílů za autorská práva, již vytvořili celospolečensky přijatelnou hodnotu. Historie člověka je neodmyslitelně a nezvratně vytvořena činností konkrétního člověka, a proto v momentě, kdo nakládá s historií cizích lidí, přesněji ten kdo za informace o historii člověka požaduje finanční zisk, nebo historii člověka jinak zpeněžuje, nakládá s vlastnictvím osobního vlastnictví, tak bude povinen zaplatit za autorská práva. To stejné bude platit pro novináře a žurnalisty, kteří o nějaké osobě píší bez jeho vědomého souhlasu, a to ať v kladech, či záporech. Budou vytvořeny výjimky, které poplatek za autorská práva nebudou muset hradit, ale to se netýká fotografií, videí a bulvárního tisku. Soukromí je třeba chránit a pokud někdo narušuje soukromí, například "Paparazzi", tak vlastnictví fotografie, nebo videa zpeněží, a to na úkor nesouhlasu dotčené osoby.

Jedna z prioritních změn proběhne i u lidí, kteří jsou drogově závislý. Dnes jsou uměle chráněni zákonem. Každý drogově závislý musí za drogu zaplatit. A protože každý drogově závislý ví jak funguje proces výroby drog, tak mu musí být jasné, že úhradou dealerovi za drogu podporuje výrobu dalších drog, čímž se nepřímo na výrobě účastní. Proto budeme chtít, aby každý kdo si omamnou látku pořídí byl trestně odpovědný za účastenství na trestném činu. Ostatně zamezení výroby drog a jiných omamných látek, hlavně přeshraniční dovozy a vývozy máme v plánu ošetřit jiným sofistikovaným projektem.

Další co musíme učinit je audit kompletního systému práva. Nesmí být potlačována vnitřní svoboda člověka právní svobodou tam, kde vnitřní svoboda člověka neporušuje práva jiné vnitřní svobody. Více naleznete v článku: Důvody proč musíme nahradit režim demokracie režimem plné svobody

Chceme vytvořit nové zákony pro politiky. Podrobnosti naleznete v článku: Nové zákony pro vládnoucí koalici a v článku Nový volební zákon

Rádi bychom do Ústavy ČR přidali zákon, který hovoří o tom, že nebude-li třeba některého ze zákonů, který upravuje lidské chování, nebo jednání ve společnosti, tak se zákon zruší. Nesmíme držet tisíce zákonů, na které se nalepují další a další zákony, kde ty původní již dávno zanikly pro svoji povahu, účelnost a efektivitu, ale stále jsou v platnosti. Je třeba zákony zregulovat a zjednodušit. Je to těžké téma, ale je třeba to učinit. Nesmíme mít v platnosti zákony z roku 1963 apod.

A co bychom chtěli změnit, nebo upravit v kostce?:

  • Změnit trestní zákon a trestní řád.
  • Upravit obchodní zákon.
  • Upravit zákon o bankách.
  • Upravit Ústavu ČR a související listiny základních práv a svobod.
  • Upravit a změnit všechny zákony od roku 1963, které jsou platné. Tím upravit nastavené mechanismy, které upřednostňují jednu stranu před druhou.
  • Vytvořit mechanismu podílu veřejnosti na implementaci nových zákonů.
  • Uvažujeme o vzniku zákona osobní odpovědnosti, který by se uplatňoval převážně v silniční dopravě.
  • Budeme zvyšovat životní standard lidí a zároveň budeme na veřejnost působit tak, aby nepáchali majetkovou trestnou činnost. Působení bude spočívat v novém systému pravidel a implementací nových druhů trestů, které u lidí vytvoří osobní zájem.
  • Více než 2 milióny zákonů a předpisů postupně snížíme a nahradíme jednoduššími a věcnějšími zákony. (Dlouhodobý krok).

Žádná změna nesmí být přítěží běžného občana. Všichni musí být jasně informováni o systému a jeho mechanismech. To budeme činit nejen prostřednictvím povinné školní docházky, ale i jiných metod.

Rychlé menu